okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 19

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 9. 6. 2022 od 08:00 do 15:00 hodin.
Zápis bude probíhat v MŠ Čížová
Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.
Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

Дорогі батьки,
на підставі Закону No 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, завідувач дитячого садка за погодженням із засновником
9 червня 2022 року з 08:00 до 15:00 год.
Набір відбуватиметься в дитячому садку Čižová
Лише іноземець, якому надано тимчасовий захист в Чехії, може подати заяву в «спеціальну реєстрацію».
Візьміть із собою паспорт та візу дитини, паспорт та юридичну візу, свідоцтво про народження дитини (якщо воно є) та довідку про тимчасове проживання.

Dorohi batʹky,
na pidstavi Zakonu No 67/2022 Zb. pro zakhody u sferi osvity u zv’yazku zi zbroynym konfliktom na terytoriyi Ukrayiny, sprychynenym vtorhnennyam viysʹk Rosiysʹkoyi Federatsiyi, zaviduvach dytyachoho sadka za pohodzhennyam iz zasnovnykom
9 chervnya 2022 roku z 08:00 do 15:00 hod.
Nabir vidbuvatymetʹsya v dytyachomu sadku Čižová
Lyshe inozemetsʹ, yakomu nadano tymchasovyy zakhyst v Chekhiyi, mozhe podaty zayavu v «spetsialʹnu reyestratsiyu».
Vizʹmitʹ iz soboyu pasport ta vizu dytyny, pasport ta yurydychnu vizu, svidotstvo pro narodzhennya dytyny (yakshcho vono ye) ta dovidku pro tymchasove prozhyvannya.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67-2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)web.

Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Čížová pro školní rok 2022-2023 – Zvláštní zápis -lex UKRAJINA web.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování dítěte pro účely přijetí do MŠ