ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Návštěvnost

  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 61,731
  • Za posledních 24 hodin: 11

Vážení rodiče,

v tabulce najdete seznam kroužků na školní rok 2022/2023. Přihlášky dostanou děti od třídních učitelů.

Pouze kroužek „Věda nás baví s Albíkem“ se přihlašuje na www.vedanasbavi.cz

Tento kroužek je možný i pro děti z MŠ. Cena kroužky je 1450 Kč,-/pololetí.

Ostatní kroužky jsou v rámci družiny zdarma. Kroužky začínají od října/2022.

Děkujeme ZŠ Čížová

Kroužky 2022-2023 web

29. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ Čížová.

Dobrý den,

ZŠ a MŠ pořádá od 6. 6. – 10. 6. 2022 barevný týden. Akce je dobrovolná.
Pokud se děti zapojí, budeme rádi.

Děkujeme

 

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 9. 6. 2022 od 08:00 do 15:00 hodin.
Zápis bude probíhat v MŠ Čížová
Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.
Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

Дорогі батьки,
на підставі Закону No 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, завідувач дитячого садка за погодженням із засновником
9 червня 2022 року з 08:00 до 15:00 год.
Набір відбуватиметься в дитячому садку Čižová
Лише іноземець, якому надано тимчасовий захист в Чехії, може подати заяву в «спеціальну реєстрацію».
Візьміть із собою паспорт та візу дитини, паспорт та юридичну візу, свідоцтво про народження дитини (якщо воно є) та довідку про тимчасове проживання.

Dorohi batʹky,
na pidstavi Zakonu No 67/2022 Zb. pro zakhody u sferi osvity u zv’yazku zi zbroynym konfliktom na terytoriyi Ukrayiny, sprychynenym vtorhnennyam viysʹk Rosiysʹkoyi Federatsiyi, zaviduvach dytyachoho sadka za pohodzhennyam iz zasnovnykom
9 chervnya 2022 roku z 08:00 do 15:00 hod.
Nabir vidbuvatymetʹsya v dytyachomu sadku Čižová
Lyshe inozemetsʹ, yakomu nadano tymchasovyy zakhyst v Chekhiyi, mozhe podaty zayavu v «spetsialʹnu reyestratsiyu».
Vizʹmitʹ iz soboyu pasport ta vizu dytyny, pasport ta yurydychnu vizu, svidotstvo pro narodzhennya dytyny (yakshcho vono ye) ta dovidku pro tymchasove prozhyvannya.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67-2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)web.

Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Čížová pro školní rok 2022-2023 – Zvláštní zápis -lex UKRAJINA web.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování dítěte pro účely přijetí do MŠ

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 9. června 2022 od 8 do 15 hodin.

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Для цих іноземців – біженців термін реєстрації – 9 червня 2022 року з 8:00 до 15:00.
Inozemtsi, yaki mayutʹ vizu z metoyu perebuvannya na terytoriyi Chesʹkoyi Respubliky vidpovidno do § 33 abz. a) Zakonu pro prozhyvannya inozemtsiv u Chesʹkiy Respublitsi («Bizhentsi») z mistsem prozhyvannya v rayoni vodozboru. Dlya tsykh inozemtsiv – bizhentsiv termin reyestratsiyi – 9 chervnya 2022 roku z 8:00 do 15:00.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67-2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)WEB.

Kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 – lex Ukrajina

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání web.

Žádost o odklad povinné školní docházky web.

 

Database of sound effects for editing.