okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 118,139
  • Za posledních 24 hodin: 129

Články: Duben 2021

Zápis do MŠ Čížová – všeobecné informace web

Kritéria přijetí do MŠ Čížová 2021-2022web

Žádost o přijetí MŠ Čížová – web (1)

Čestné prohlášení – očkování web.

 

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání. Osobní přítomnost je povolena pouze pokud se žáci podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, což je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. Pokud, se  žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale budeme poskytovat přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace apod. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. Odběr dotované stravy je podmíněn prezenční výukou ve škole nebo výukou distanční, v tomto případě není tedy umožněn. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být a nebude sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Prosím o domluvení s třídím učitelem dopředu. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).  Antigenní testování žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně – pondělí a čtvrtek. Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu. Pokud se některý žák, nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné, jej otestovat v první den jeho přítomnosti.  Dále, pokračuje, dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (opět individuálně).  Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Info z KHS: Způsob, jakým má být doloženo potvrzení o prodělaném onemocnění, není mimořádným opatřením specifikován. Proto není nutné žádat pouze lékařské zprávy nebo potvrzení od lékaře či KHS. Akceptováno může být čestné prohlášení a potvrzovací SMS z laboratoře s výsledkem nebo doložení laboratorního výsledku. V případě pochybností o pravosti prohlášení, lze na KHS Jč kraje ÚP Písek ověřit pravdivost informace – 387 712 603, 387 712 606 odd. epidemiologie. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv ZŠ Čížová

 

Videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. Dohlížející osoba (paní učitelka/asistentka) informuje testované o průběhu odběru. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů. Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
Otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A), odstraňuje lepicí proužek, dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám), otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
Vyhodnocení testu:
Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout. Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

V příloze k manuálu MŠMT je přiloženo grafické znázornění postupu v případě pozitivně testovaného žáka.

https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

V případě pozitivního výsledku testu odchází žák do izolační místnosti. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů. Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.